Customs Legal

DE HARDE HAND VAN DE AAD&A

Van fiscale advocaten en belastingadviseurs hoor ik dat het tegenwoordig moeilijker is dan vroeger om tot een billijk akkoord te komen met de belastingambtenaren over twistpunten in het kader van controles inzake inkomstenbelastingen en btw. Op het vlak van douane en accijnzen lijkt dit niet anders te zijn.

Van fiscale advocaten en belastingadviseurs hoor ik dat het tegenwoordig moeilijker is dan vroeger om tot een billijk akkoord te komen met de belastingambtenaren over twistpunten in het kader van controles inzake inkomstenbelastingen en btw. Op het vlak van douane en accijnzen lijkt dit niet anders te zijn.

De algemene indruk is alleszins dat de AAD&A zich vandaag harder opstelt ten aanzien van bedrijven die een inbreuk begaan op de douane- of accijnsregelgeving en minder terughoudend omgaat met haar bevoegdheden tot het instellen van strafvervolging, het nemen van bewarende maatregelen en het schorsen of intrekken van vergunningen, dan vroeger het geval was.

In dossiers waarin de betaling wordt gevorderd van (aanvullende) invoerrechten is die hardere lijn van de AAD&A grotendeels te verklaren door de druk die de Europese Commissie oplegt aan de nationale douaneautoriteiten om die invoerrechten zo snel mogelijk effectief te innen en vooral – om het deel van die invoerrechten dat aan te merken is als eigen middelen van de EU – zo snel mogelijk ook ter beschikking te stellen van de EU.

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan er immers toe leiden dat de lidstaten zelf verplicht worden tot betaling van de eigen middelen aan de EU, ook al hebben zij die bedragen niet geïnd van de eigenlijke douaneschuldenaren. Zo bevestigde het Hof van Justitie eerder al de aansprakelijkheid van het Verenigd Koninkrijk voor het verlies van eigen middelen dat het gevolg was van onvoldoende effectieve controles door het Verenigd Koninkrijk naar onderwaardering bij invoeren van voornamelijk textiel en schoenen uit China (zie HvJ 8 maart 2022, C-213/19, Commissie/Verenigd Koninkrijk).

Bedrijven, die niet van nabij willen kennis maken met de toegenomen gestrengheid in de handhaving van douane- en accijnsregelgeving, doen er goed aan om hun inspanningen om zo compliant mogelijk te handelen, te versterken en uit te breiden.

Heb je hierover vragen of heb je nood aan bijstand of begeleiding? Laat ons praten.

Geschreven door Jurgen Gevers.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x